netjobs.com

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Netjobs.coms integritetspolicy/användarvillkor.

Vilken är din ledarskapsstil?

Beroende på vad du har för ledarskapsstil så kommer det att påverka gruppen i stort.
Hur gruppen kommer att nå mål, hur resultaten blir och hur dina medarbetare mår.
Som ledare av något slag så kommer du att ge inflytande över en grupp och varje individ.

I praktiken finns det olika ledarskapsstilar. Det finns egenskaper som har efterfrågan på marknaden idag. Det är bland annat självmedvetenhet, emotionell intelligens, empati, ödmjukhet och ett coachande förhållningssätt.

Nedan listar vi några exempel på olika ledarskapsstilar.

Hur du hittar din ledarskapsstil

Du måste försöka hitta din ledarskapsstil som passar dig. 

Din ledarskapsstil kommer att hjälpa dig att kunna leda en grupp framåt mot ett mål. 

De olika ledarskapsstilarna som finns, har utvecklats av olika personer och organisationer genom flera år. 

Auktoritärt ledarskap

Den auktoritära ledaren har en tydlig kontroll och ledning över medarbetarna.Ledaren tar alla beslut själv och involverar sällan andra i beslutsprocessen. 

Den auktoritära ledaren ger ofta en order och har förväntan att alla ska följa det som sägs. 

Auktoritärt ledarskap är effektivt vid nödsituationer, när ett beslut måste tas snabbt. 

Det här är en auktoritär ledare: 

 • Ledaren tar majoriteten av alla beslut på egen hand. 

 • Ledaren berättar för gruppen vad målet är och hur man ska komma dit. 

 • Ledaren har en struktur och ger varje medarbetare en tydlig uppgift. 

 • Ledaren bestämmer vad som ska göras och gruppen följer instruktionerna. 

Fördelar: 

 • Den auktoritära ledaren kan fatta snabba beslut.

 • Har tydliga riktlinjer.

 • Auktoritärt ledarskap kan i vissa situationer vara effektivt för att uppnå snabba resultat. 

Nackdelar: 

 • Dåligt samarbete kan förekomma, eftersom ledaren sällan involverar andra i en beslutsprocess.

 • Ledaren kan uppfattas som bossig eller styrande.

 • Det uppkommer en begränsad möjlighet till kreativitet. 

Demokratiskt ledarskap

En demokratisk ledare tar emot alla medarbetares åsikter och tror på samarbete. 

ledaren involverar alla i beslutsprocessen. Det leder till en öppen arbetsmiljö där medarbetarna kan känna sig delaktiga och uppskattade. 

Det här är en demokratiskt ledare: 

 • Prioriterar gruppens synpunkter och lärdomar.

 • Tycker att allas åsikter bör lyftas fram.

 • Motsatta åsikter är inget problem, det kommer snarare gynna slutresultatet.

 • En större grupp som jobbar med ett projekt kommer att gynna arbetet mer än om det är färre.

Fördelar: 

 • Kreativitet främjas eftersom att alla får dela med sig av sina synpunkter och tankar.

 • Det kan främja bättre beslutsfattande och ge en känsla av delaktighet i gruppen.

 • Det ökar medarbetarnas engagemang och motivation för att nå målet. 

 • Kan stärka sammanhållningen i gruppen. 

Nackdelar: 

 • Den demokratiske ledaren är inte lika produktiv som den auktoritära ledaren. 

 • Alla medarbetare behöver bidra om samarbetet ska kunna fungera och gruppen ska kunna nå målet. 

 • Beslutsfattningen kan komma att ta längre tid. 

Delegerande ledarskap

En delegerande ledare ger medarbetarna en större frihet och ansvar att kunna fatta egna beslut och utföra uppgifterna självständigt. Ledaren förlitar sig på de anställdas kunskaper och erfarenheter.  

Ledaren väljer aktivt att inte delta i ett projekts utveckling. 

Det här är en delegerande ledare: 

 • Ledaren ger sina medarbetare mer frihet att utföra projektet och ta beslut på egen hand. 

 • Har en passiv roll 

 • Har stort förtroende för de anställda. 

 • Ledaren finns närvarande om det behövs hjälp men låter medarbetarna jobba på egen hand. 

Fördelar: 

 • Uppmuntrar till nytänk. 

 • Ledaren kan lägga fokus på andra uppgifter. 

 • Det finns en tillit mellan chef och anställd.

Nackdelar: 

 • Eftersom det är mer självständigt arbete kan sammanhållningen i gruppen bli försämrad. 

 • Ledaren kommer att ha en sämre insyn på hur arbetet går. 

 • Det kan bli ineffektivitet bland medarbetare som inte har någon motivation. 

Transaktionellt ledarskap

Det transaktionella ledarskapet innefattar en tydlig struktur och ordning. Medarbetarna har lite inflytande i beslut som ska tas. 

Fokuset ligger på resultat, statistik och prestationer. Ledaren använder sig ofta av ett belöningssystem om bra prestationer uppnås. 

Ledaren brukar oftast involvera sig i arbetet om det uppkommer ett problem. Annars är personen en passiv ledare. 

Ledaren har tillit till medarbetarna och tror att det ska göra ett bra jobb med hjälp av ett belöningssystem. 

Det här är en transaktionell ledare: 

 • Ledaren har en tydlig struktur och ordning. 

 • Ledaren använder sig ofta av ett belöningssystem. 

 • Är för det mesta passiv men lägger sig i arbetet om det skulle uppstå ett problem. 

Fördelar: 

 • Det uppstår en hög produktivitet. 

 • Det finns en tydlig struktur. 

 • Det finns ett belöningssystem som motiverar gruppen. 

 • Ledaren har en bra och tydlig kommunikation med gruppen. 

Nackdelar: 

 • Det finns ett litet utrymme för kreativitet. 

 • Det kan skapa en stressig arbetsmiljö. 

 • De anställda är inte involverade i beslut som ska tas. 

Transformativt ledarskap

En transformativ ledare är både motiverande, har en tydlig kommunikation och sätter upp mål. 

Man kan jämföra den här ledarstilen med den coachande ledarskapsstilen. Skillnaden är att den transformativa ledarstilen fokuserar mer på gruppens mål, medan den coachande ledaren gör det på individnivå.  

Den transformativa ledaren är en coachande ledare, personen fokuserar på hela gruppens framgång och inte varje enskild individ. 

Det här är en transformativ ledare: 

 • Coachande.

 • Fokuserar på gruppen i stort och inte den enskilda individen. 

Fördelar: 

 • Vill utveckla gruppen. 

 • Har målsättningar och bra strategier. 

 • Kan motivera och inspirera medarbetarna. 

Nackdelar: 

 • Tidskrävande, eftersom det behöver läggas mycket tid på kommunikation. 

 • Utbrända medarbetare kan förekomma.

 • Det kan hända att mindre uppgifter glöms bort, vilket kan försvåra att förverkliga visionen. 

Coachande ledarskap

Den här ledarskapsstilen grundar sig på att varje medarbetare känner sig själv bäst. Ledaren däremot hjälper personen att utveckla sina kunskaper och talanger. 

På så sätt behöver ledaren kunna se medarbetares styrkor och svagheter. Utefter det ska ledaren kunna motivera personen till att utvecklas och förbättras ytterligare. 

Den här typen av ledarskap är mer tidskrävande i jämförelse med de andra typerna av ledarskap. 

Det här är en coachande ledare: 

 • Identifierar medarbetares styrkor och svagheter och hjälper dem att förbättras. 

 • Ledaren hjälper till att utveckla medarbetarnas talanger och kunskaper. 

 • Sätter upp mål och ger regelbunden feedback. 

Fördelar: 

 • Bidrar till en ökad motivation. 

 • Förbättrar lojaliteten. 

 • Utvecklar medarbetarnas kompetenser. 

Nackdelar: 

 • En tidskrävande ledarskapsstil. 

 • Lägger mer fokus på långsiktiga mål än kortsiktiga. 

Vilken är din ledarskapsstil?

Det finns många olika ledarskapsstilar och det finns heller ingen som är korrekt. 

Det finns förmodligen någon stil du dras till, fundera kring vilken du relaterar och dras till mest. 

Det är viktigt att du analyserar och kollar på för och nackdelar med respektive ledarskapsstil. Gör du det så kommer du bli en framgångsrik ledare för ditt team eller grupp, så ni når era mål på bästa sätt. Samtidigt som dina medarbetare trivs, vilket är ytterst viktigt. 

Känner du att den ledarskapsstilen du har nu eller provar, inte ger önskat resultat, pröva en annan eller gör vissa ändringar?